36553 - 5-అంకెల జిప్ కోడ్ (పేజీ 1)

FRANK W BOYKIN ELEM SCH
PO BOX 357
Alabama, 36553 MC INTOSH
మొత్తం సభ్యత్వం (గ్రేడుల SUM): 192
REEDS CHAPEL ELEMENTARY SCH
PO BOX 209
Alabama, 36553 MC INTOSH
మొత్తం సభ్యత్వం (గ్రేడుల SUM): 285
MCINTOSH HIGH SCHOOL
PO BOX 359
Alabama, 36553 MC INTOSH
మొత్తం సభ్యత్వం (గ్రేడుల SUM): 359